Wordpress Themes
 

Cymuned yn diolch i Blaid Cymru am gyfarfod ysgolion

07/12/07

Mae’r mudiad Cymuned wedi diolch i arweinwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd am y cyfle i drafod yr adroddiad ad-drefnu ysgolion mewn cyfarfod nos Lun diwethaf (03/12/07). Mae Cymuned yn cydymdeimlo’n fawr iawn gyda’r gwahanol grwpiau sydd yn pryderu am ddyfodol ysgolion bychain, ond hefyd yn credu bod Plaid Cymru yn dangos awydd real i wrando ar y pryderon ac i ymateb yn bositif iddyn nhw – rhywbeth nad oes yr un cyngor sir arall yng Nghymru wedi’i wneud.

‘Rydym yn ddiolchgar iawn i Dafydd Iwan, Dyfed Edwards a Richard Parry Hughes am y cyfle i drafod y sefyllfa gyda nhw a chydag uwch swyddogion y Cyngor,’ medd Aran Jones, Prif Weithredwr Cymuned, ‘a rydym yn credu eu bod wedi gweithio’n galed ac yn ddiffuant i gael hyd o’r ffordd orau ymlaen yn wyneb gorfodaeth i newid sydd yn dod oddi wrth y Cynulliad. Maent yn cydnabod bod modd i wella ar yr adroddiad presennol, a rydym yn edrych ymlaen at helpu gyda’r broses honno.’

Cred Cymuned nad yw’r Cynulliad wedi gwneud digon i sicrhau adnoddau ariannol ar gyfer y sector addysg, a bod hyn yn cyfyngu yn ddifrifol ar yr opsiynau sydd ar gael i gynghorau sir. Cred Cymuned hefyd fod angen i gymunedau unigol godi syniadau newydd a chreadigol am ffyrdd y gallent helpu cadw rhai ysgolion yn agored.

‘Roedd modd i gymunedau tlawd cefn gwlad Cymru godi cannoedd ar gannoedd o gapeli heb unrhyw fath o arian oddi wrth y Llywodraeth canrif a mwy yn ôl,’ medd Aran Jones. ‘Mae’n amser i ni edrych am ffyrdd radical a newydd i gynnal ysgolion a chymunedau sydd ddim yn dibynnu cymaint ar arian cyhoeddus – fel darparu tai i athrawon, er enghraifft. Mae’r sefyllfa presennol yn anghynaladwy, ac mae cael hyd o well dyfodol yn her uniongyrchol i ni gyd.’

Dywedodd y Cyng. Dafydd Iwan: ‘Cafwyd cyfarfod cadarnhaol iawn gyda chynrychiolwyr Cymuned, ac yr ydym yn falch iawn eu bod yn cydweld a’r ffordd y mae’r Blaid ar Gyngor Gwynedd yn arwain ar y mater anodd hwn. Bydd penderfyniad y Cyngor llawn yr wythnos nesa gobeithio yn gychwyn ar gyfnod newydd o ymgynghori ar yr adroddiad, ac y mae’n bwysig ein bod i gyd yn barod i wrando ac i addasu ein safbwynt. Ni allwn aros fel yr ydym, ond rhaid sicrhau dyfodol gymaint o ysgolion ag sydd bosib yn eu cymunedau, ac edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Cymuned a phawb arall i gyrraedd y nod o sicrhau cyfundrefn addysg o’r radd flaenaf i blant Gwynedd.’


Cymuned, 64 Stryd Fawr, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RR - 01758-612712 - cymuned[at]cymuned.org